Stadgar

Stadgar

Stadgar för Grennaskolans Föredettingförening

§1.  Föreningens namn skall vara Grennaskolans Föredettingförening.

§2.  Föreningen skall främja ett gott kamratskap, förena medlemmarna med band av vänskap samt verka för Grennaskolans bevarande och utveckling.

§3.  Den som varit elev vid Grennaskolan eller på annat sätt har intresse i Grennaskolan, äger rätt att mot erläggande av den av föreningsstämman fastställda medlemsavgiften, erhålla medlemskap i föreningen.

§4.  Styrelsen äger rätt att bevilja medlemskap i föreningen för lärare och övrig personal som avslutat sin tjänstgöring vid Grennaskolan.

§5.  Medlem som genom illojalt beteende eller på annat sätt visat sig ovärdig kan av föreningsstämman uteslutas ur föreningen. Styrelsen äger i avvaktan på föreningsstämmans beslut suspendera medlem.

§6.  Till hedersmedlem kan styrelsen välja person vilken gjort Grennaskolan eller Föredettingföreningen värdefulla tjänster eller på annat sätt bidragit till att förverkliga föreningens mål. Hedersmedlem äger ej rösträtt i någon av föreningens organ.

§7.  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från 1 april tom 31 mars. Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för avslutat verksamhetsår skall presenteras i skriftlig form till medlemmarna senast en månad före föreningsstämman.

§8.  Föreningsstämman är föreningens högsta organ. Stämman sammanträder på kallelse av styrelsen eller minst 2/5 av medlemmarna. Kallelse till stämman skall ske genom föreningens tidning eller i annan skriftlig form minst en månad före utsatt datum. Föreningsstämma hålles en gång årligen och behandlar då följande punkter:

a) Mötets öppnande

b) Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd

c) Stämmans stadgeenliga utlysande

d) Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för stämman

e) Styrelsens årsberättelse för föregående verksamhetsår

f) Revisionernas årsberättelse för föregående verksamhetsår

g) Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

h) Val av styrelse

i) Val av revisorer

j) Val av valberedning, eventuella årskursrepresentanter och övriga kontaktpersoner

k) Fastställa medlemsavgift för kommande verksamhetsår

l) Övriga frågor.

Vid föreningsstämma är medlem som erlagt medlemsavgift berättigad att rösta. Beslut på föreningsstämman fattas genom enkel majoritet.

§9.  Styrelsen är föreningens verkställande organ. Till styrelsen väljes erforderligt antal medlemmar. Styrelsen skall årligen hålla erforderligt antal sammanträden. Styrelsen äger:

a) Utse hedersmedlem

b) Adjungera till styrelsen

c) Inom sig utse funktionärer

d) Suspendera medlem

e) Producera föreningens tidning två (2) ggr årligen, höst/vår

f) Bevilja medlemskap för lärare och övrig personal som avslutat tjänstgöring vid Grennaskolan.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften plus en av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan även annan person utses att teckna föreningens firma.

§10.  Två revisorer väljes av föreningsstämman för att granska föreningens verksamhet. Revisionsberättelse ska avlämnas en månad före föreningsstämman.

§11.  Årskursrepresentanterna skall verka som kontaktperson mellan styrelsen och respektive årskull.

§12.  Förslag till ändringar av dessa stadgar angives till styrelsen som skall hänskjuta frågan till föreningsstämman för avgörande. För ändring av stadgar krävs 2/3 majoritet vid stämman.

§13.  För föreningens upplösande krävs 2/3 majoritet vid två efter varandra följande föreningsstämmor med minst sex (6) månaders mellanrum. Vid ett upplösande av föreningen skall dess ekonomiska medel ställas till Grennaskolans förfogande och av skolan förvaltas till dess en förening med liknande mål bildas.

 

 

Dessa stadgar är senast reviderade enligt protokoll från årsmöte 2017-05-20.